Розпорядження про врахування специфіки організації освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Порядок організації поточного та семестрового контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (зі змінами)

Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про розподіл і закріплення навчальних дисциплін (практик) за кафедрами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про екзамени і заліки, порядок перезарахування навчальних дисциплін, визначення академічної різниці та її складання при переведенні, вступі та поновленні здобувчів вищої освіти на навчання до Кам’янеь-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб, на вакантні місця державного замовлення в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб в  Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка, а також надання їм академічної відпустки

Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка (зі змінами)

Положення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (зі змінами та доповненнями)

Положення про факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про деканат

Положення про кафедру

Розпорядження про шифри академічних груп студентів університету на 2020-2021 навчальний рік

ПЕРЕЛІК навчальних дисциплін вільного вибору, обраних здобувачами вищої освіти 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2020-2021 навчальний рік (денна форма навчання)

ПЕРЕЛІК навчальних дисциплін вільного вибору, обраних здобувачами вищої освіти 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2020-2021 навчальний рік (заочна форма навчання)

ПЕРЕЛІК обраних здобувачами вищої освіти денної форми навчання навчальних дисциплін циклу вільного вибору здобувачів вищої освіти (ступінь вищої освіти „бакалавр“ (ІІ-ІV курси) і „магістр“ (ІІ курс)) на 2020-2021 н.р.

ПЕРЕЛІК обраних здобувачами вищої освіти заочної форми навчання навчальних дисциплін циклу вільного вибору здобувачів вищої освіти (ступінь вищої освіти „бакалавр“ (ІІ-ІV курси) і „магістр“ (ІІ курс)) на 2020-2021 н.р.